یادداشت روز …

یکصد و دو روز از پائیزمان گذشت

خدایا شکر کدام نعمت را به جا نیاوردیم ؟؟؟

به لطف و کرمت
به بزرگی و سخاوتت
به رزاق بودنت

روزی مان را از
آب و باران و برف
نازل فرما

دکترمهدی فهیمی

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی