یادداشت روز پزشک...

یادداشت روز پزشک…

فرصتی یافتیم تا راجع به یکی از مباحث مهم که بین مردم ایران باعث آسیب شده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. طبیعتا زبان و مدل بیان کلمات یکی از اصلی ترین نعمت های روی زمین است که هر شخص و هر ملت و مردمی این ثروت را داشته باشند بدون صرف هزینه ای می توانند زیباتر، پرانرژی و بی آفت تر زندگی کنند.

یادداشت روز پزشک...

یادداشت روز پزشک…

امروزه مردم با مشکلاتى ممکن است رو در رو باشند که در عین حال که آنها را آزار میدهد ؛ با آن مشکل رفاقت پیدا کرده و آن را جزئى از خود میدانند . تعداد این گونه مسایل زیاد است اما امروز راجع به نفخ شکم راه حل هایى را بیان میکنیم …