بیشتر بدانیم

خون دماغ شدن در دموی مزاج ها….. نجات از سکته

باید بدانیم:

در افراد با غلبه دم ، در مواقع عصبانیت ، ایجاد خونریزی بخصوص از بینی میتواند گاهی باعث نجات جان فرد شده و مانع از بروز سکته مغزی شود.

این افراد چنانچه بعد از استرس شدید نتوانند بخارات متساعد شده از قلب و کبد را تخلیه نمایند در معرض بروز سکته قلبی نیز خواهند بود .

در این مواقع انجام حجامت در افراد با غلبه دم مفید میباشد.

نوشته های مرتبط