توت خشک

توت خشک از خشکبار خاص است که باعث تخلیه صفرای غلیظ و لجن های صفراوی میشود و میتواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد .
از مهمترین کاربرد های توت خشک ، فراهم آوردن انرژی مورد نیاز بدن و ایجاد گرمای مناسب به واسطه تنظیم و تخلیه صفرا است .
توت خشک یک مسهل قوی است و میتواند در افرادیکه دچار یبوست هستند و دیابت دارند ، به عنوان یک مسهل قوی عمل کند .
به خاطر اثر گرمابخشی توت خشک روی مغز ، این خشکبار میتواند در تأمین غذای افرادیکه کارهای فیزیکی سنگین انجام میدهند ، میخواهند در جلسه امتحان حاضر شوند و یا در حال انجام کارهای پراسترس هستند ، بسیار مفید باشد
توت به تنهایی غذایی کامل است . افرادیکه میخواهند به سفر بروند و یا کوهنوردی و ورزش کنند و به حجم کم غذا با برداشت انرژی زیاد نیاز دارند ، میتوانند توت خشک مصرف کنند .
همراهی توت با بادام انرژی مطلوبی را برای بدن تأمین میکند .

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی