بیشتر بدانیم, خوراکی ها

فواید مصرف شبدر با قره قروت در فصل گرم

فواید مصرف شبدر با قره قروت در فصل گرم

فواید مصرف شبدر با قره قروت در فصل گرم

فواید مصرف شبدر با قره قروت در فصل گرم یکی از کمک های فصل گرم به ما به حرکت در آوردن بلغم انباشته شده در زمستان است که با گرمای بهار حل شده و به حرکت در می آید. از خوراکیهایی که میتواند بلغم را نضج داده و به حرکت در آورد. استفاده از شبدر به همراه قره قوروت حل شده در آب که با کمی شکر قرمز شیرین شده است می باشد. در این صورت جرمهای بلغمی و صفراوی به اتفاق میتواند از بدن تخلیه شده و باعث ایجاد انبساط عروقی و نیز تصفیه بدن از سموم زائد شوند . بهتر است حداقل در بهار هر هفته یک نوبت این اتفاق را در بدن بوجود آوریم.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی