بیشتر بدانیم

جدول مقایسه اثر عناصر مطلوب و زیان بخش در ایران و اروپا و جهان

 

 ایران (Kg)

 جهان (Kg) 

نسبت سرانه مصرف  با استاندارد جهانی

سرانه مصرف تخم مرغ 

۸ تا ۹
کشورهای پیشرفته : ۲۴
یک سوم 

سرانه مصرف شیر

 ۹۰
اروپا : ۳۰۰
 یک سوم 

سرانه مصرف شکر

 ۳۰
 ۵
 ۶ برابر 

سرانه مصرف نوشابه

 ۴۲
۱۰
 ۴ برابر 

سرانه مصرف نمک

۶
۳
 ۲ برابر 

سرانه مصرف میوه و سبزی

  ۳۰
۱۲۰
 یک جهارم 

سرانه مصرف نان 

۱۶۰
۲۵
یک چهارم