درمان های موفق

کنترل زردی اطفال باشیوه طب ایرانی

نگاه مقایسه ای به آزمایش این نوازد که بدون هیچ دخالتی در وضعیت جسمی نوازد وفقط با نوشیدن های گیاهی واصلاح تغذیه مادرشیرده توانستد bilirubin  خون را تاحدود ۲۸ برابر در یک هفته کاهش دهد شاید باعث     شود . عامل اصلی در کنترل این نوع زردی استفاده از عرق گیاهی می باشد که توسط تیم علمی موسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد و بامدیریت دکتر مهدی فهیمی فرموله شده است