یادداشت روز

تمام موارد منفی رو از زندگی حذف کنید تا زیبایی ها را بهتر ببینید….

پرنده