فصل خزان

یادداشت روز …

ر این تغییر که پس از شروع و اوج حرارت و خشکی ، اکنون به جایی رسیده ایم که شروع فصل سردی و خشکی است
بدن برای نگاه داشتن خود در تعادل به کمک صاحبش نیاز زیادی دارد .

روغن حیوانی

مصرف روغن های حیوانی

مصرف کره گرفته شده از شیر گاومیش در مناطق گرم و مرطوب در تمام فصول عالی است و باعث افزایش قدرت بدن خواهد شد . به جز افرادیکه دارای صفرای زیاد هستند ، برای بقیه افراد منع مصرف ندارد .