لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی طب سنتی ومکمل و گیاهان دارویی . شهر آفتاب

لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی طب سنتی ومکمل و گیاهان دارویی . شهر آفتاب

به آقای دکتر مهدی فهیمی
عضو شورای سیاستگزاری نمایشگاه
و مدیر عامل شرکت لوتوس ایرانیان ماد

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی