دکترمهدی فهیمی

یادداشت روز دکتر…

سالهاست که با بغض درگلو ، کانون های ایجاد خطر در ابعاد ملی را یافته و برای رفع آن تلاش نموده ام . محدودیت ها و بندهایی که بر دانسته ها دارم ، اجازه بیان صریح مطالب را نمی داد