بیداد زباله در کوهستان

با ایران زیبا چه کرده ایم؟!

همزمان با روز پاکسازی‌ کوهستان، کارشناسان و فعالان محیط‌زیست نسبت به تخریب این منابع تأمین‌کننده آب‌شیرین، هشدار دادند