هوش هیجانی

هوش هیجانی

بچه‌هایی که به بیان احساسات می‌پردازند، فرزندان شادتری خواهند بود. آموزش بیان احساسات در خانواده ، باعث کنار‌آمدن با احساسات و کم‌شدن اضطراب در خانواده می‌شود. در شادی و غم فرزندتان شریک شوید به او یاد دهید برای هر اتفاقی، به قاعده ، هیجان‌هایش را خرج کند.

ادامه مطلب