منطبق شدن بدن در طول روز با شرایط چهار فصل سال

منطبق شدن بدن در طول روز با شرایط چهار فصل سال

هر روز که برای ما شروع میشود ، بدن در طول آن منطبق با چهار فصل سال میشود . این نکته ضرورت استفاده صحیح از خوراکیها در طول روز را با توجه به غلبه خلطی که اتفاق افتاده است را نشان میدهد .

ادامه مطلب