یادداشت روز...

یادداشت روز…

با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه ماه اینده فقط سه الی چهار روز بارندگی در استان و احتمالا کل کشور خواهیم داشت، با توجه به فقط بیست میلی متر باران تا این لحظه باید شاهد شدیدترین خشک سالی سالهای اخیر باشیم که خود این موضوع اوضاع امنیتی را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت،

ادامه مطلب