آثارملی

با ایران زیبا چه کرده ایم؟!

بررسی آمار تعیین حریم آثار تاریخی در یک دهه اخیر و به‌ویژه ۶ سال گذشته بیانگر کم‌کاری دفتر ثبت آثار تاریخی در حفاظت از میراث ملی است