با تغییرات فصل چه چیزهایی را مورد توجه قرار دهیم ؟

با تغییرات فصل چه چیزهایی را مورد توجه قرار دهیم ؟

بهتر است در فصل تابستان از خواب خوب و به اندازه بهره ببرید . خواب کم و یا خواب زیاد بدن شما را به شدت متأثر میکند . انجام بعضی از کارها در تابستان ، گرمای بدن را زیاد و بدن را خشک میکند

ادامه مطلب