قتل های زنجیره ای پزشکان آمریکایی

می تواند یکی از نشانه های شروع ضرر و زیان شرکتهای داروسازی باشد . این اتفاق می تواند از چند جهت حایز اهمیت باشد و باید به آن نگاه کرد. یک اینکه طرفداران طب طبیعی ممکن است بازار سود شرکتهای داروسازی را متاثر کنند .دوم اینکه این پزشکان محبوبیت بالا را در نظر مردم تمام دنیا حتی در خود امریکا دارند و محبوب شدن اینها باعث کاهش میزان مراجعه به مراکز طب کلاسیک بشود و آنهایی که سرمایه گذاری بالا کردند احساس کنند با وجود این افراد دامنه سودشان کم می شود .

ادامه مطلب