نگهداری آب و لزوم تصفیه کردن آب آشامیدنی

نگهداری آب و لزوم تصفیه کردن آب آشامیدنی

معمولا در کشور ایران طبق قوانین ، آبها تصفیه شده و با سیستم لوله کشی در اختیار مردم قرار گرفته است . گرفتن سختی آب معمولا از استاندارهایی است که ایران برخوردار بوده و با کلر ضدعفونی آب صورت میگیرد

ادامه مطلب