سردرد

سردردتان را معنی کنید !

سردردهای تنشی بیشتر در میانسالی و به ویژه در خانم ها دیده می شود. هر روز فرد با سردرد از خواب بیدار می شود و هرچه از ساعات روز می گذرد، سردرد بیشتر می شود.