سبزیهای بهاره

سبزیهای بهاره

در فصل بهار که افزایش حرارت خون و متصاعدشدن بخارات در بدن اتفاق می افتد. یکی از پیشنهادات برای به تعادل رساندن بدن استفاده از ریشه گیاه کنگر می باشد. این روزها کنگر در نواحی کوهستانی کشور به وفور یافت شده و میتواند به صورت های مختلف کوکو ، آش ، ترکیب با پلو و خورش مورد استفاده قرار گیرد.