می خواهیم زنده بمانیم !!!!

کجایی ریزعلی خواجوی …. اگر امروز سوزنبان بودی و قطار از خط می خواست خارج شود نمی گذاشتند پیراهنت را بسوزانی و قطار را نجات دهی . حتما باید به تهران می آمدی و وزیر راه را می دیدی و ایشان آیا فرصت میداد که تو پیراهنت را بسوزانی یا می گفت فعلا وقت ندارم […]