رفتار صحیح با کودک

رفتار صحیح با کودک

اگر فرزند ناسازگار دارید که مدام نافرمانی می‌کند بی‌شک روی دوش یکی از والدین نشسته است! به این معنی که والدین تعارض‌هایی با هم دارند که مربوط به‌خودشان است یا مربوط به قواعد فرزندپروری