دکترمهدی فهیمی

تحلیل آقای دکتر مهدی فهیمی در خصوص بدخواب بودن افراد خلاق

افرادی که از نظر خلاقیت وضعیت خوبی دارند ، افرادی هستند که دارای مزاج گرم هستند. هرچه مزاج به سمت صفرا ( گرمی و خشکی ) باشد ، میزان خلاقیت آنی میتواند بالا برود