حمام های سنتی

ساختار حمامهای سنتی

ساختار حمام ها در قدیم به شکلی بود که تمام موارد استحمام صحیح رعایت میشد. متأسفانه امروزه با دوشهای سرپایی ، کار نظافت را انجام میدهیم و اصلا متوجه نیستیم با این دوش گرفتن های اشتباه ، چه به روز سیستم وجودی خود می آوریم. استحمام آدابی دارد که باید رعایت شود.