تأثیر غذاخوردن روی بدن

تأثیر غذا بر روی بدن انسان

بدن انسان به طور مداوم درحال تغییر است و بسته به شرایط روحی ، جسمی ، فصول ، روزها ، سن و … شرایط اش تغییر میکند نمی توان گفت باید در کل زندگی یا سال یک رژیم مشخصی را دنبال کند