11.19.1

پیشنهادات دکتر مهدی فهیمی برای داشتن حال خوب

راه انداختن مریضخانه و راه انداختن سلامت خانه در کنار آن که نصف بخشش برای سلامت مردم تلاش کند و نصف بخش دیگر آن برای اینکه بیماران را درمان کند. اولا تولید درآمد می شود دوم سیکل مثبت در جامعه ایجاد می شود

ادامه مطلب