انجمن ارگانیک ایران

انجمن ارگانیک ایران را بشناسید

انجمن ارگانیک ایران، پیشروی سازمان های غیردولتی، فعالیت ها و برنامه های مختلفی برای آگاهی بخشی به عموم مردم در زمینه مصرف محصولات ارگانیک در دستور کار خود دارد