درمانهای طب سنتی

مستندات قانونی بابت اجرایی شدن طب سنتی در ایران

در برنامه این سازمان برای سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ پیش بینی پوشش بیمه سلامتی رسمی از عناصر کلیدی موثر در سیاست ملی در زمینه طب سنتی و مکمل شمرده شده است .