دکترمهدی فهیمی

جامعه احیاگران طب سنتی

جامعه احیاگران طب سنتی تنها NGO ملی طب سنتی با مجوز وزارت بهداشت وزارت کشور به همت گروهی از پزشکان در داخل کشور به ثبت رسید و پس از طی سه سال فعالیت مستمر توانسته کرسی مقام مشورتی سازمان ملل