شربت زرشک عسلی sharbat zereshk asali

شربت زرشک عسلی sharbat zereshk asali

شربت زرشک عسلی sharbat zereshk asali زرشک میوه قرمز رنگ ؛ بیضوی شکل و ترش مزه بوده و بیش از ۲۵۰۰ سال استکه به دلیل خواص دارویی مورد استفاده قرار می گیرد