اخبار مادطب

42 درصد جنگل‌های شمال رو به نابودی است

نابودی جنگلهای شمال

رئیس انجمن جنگل بانی ایران با بیان اینکه خسارات وارده به محیط زیست را نمی‌توان جبران کرد، ابراز داشت:42درصد جنگل‌های شمال کشور رو به قهقراست.

هادی کیا دلیری در همایش آینده طبیعت ایران به میزبانی سالن هلالاحمر شاهرود بابیان اینکه 42درصد جنگلهای شمال کشور رو به قهقراست، ابراز داشت: زیان و آسیب وارد به محیطزیست بههیچوجه قابلبرگشت نیست؛ اقدامات پس از مشاهده شاید سود ده باشد اما به خاطر مسائل اکولوژیک در درازمدت فاجعههای اقتصادی را به بار خواهد آورد.

وی بابیان اینکه هفت برابر استانداردهای موجود از جنگلهای کشور بهرهبرداری شده است، افزود: با نامساعد کردن شرایط زیستی گونههای شمشاد و ممرز و انجیری را به سمت نابودی هدایت کردیم و گونه راش که 30درصد جنگلهای کشور را تشکیل میدهد امروز رو به انقراض است.

126هزار هکتار از جنگلهای شمال تنها در پنج سال گذشته دچار آفت شده است

رئیس انجمن جنگل بانی ایران بابیان اینکه از سال 75تاکنون حدود 70گونه درخت جنگلهای شمالی کشور در معرض طغیان آفات قرار دارد، ابراز داشت: این آفات 350هزار هکتار از جنگلهای شمال ایران را درگیر خودش کرده است که این مقدار برای انسان خطرآفرین و باعث ایجاد بیماری میشود.

کیا دلیری بابیان اینکه 126هزار هکتار از جنگلهای شمال تنها در پنج سال گذشته دچار آفت شده است، تصریح کرد: یک نوع آفت مانند ملخ دریایی که مربوط مناطق کویری بود را امروز در شمال کشور مشاهده میکنیم که نشان میدهد الگوهای زمانی و مکانی دچار تغییر شده است.

وی بابیان اینکه در کمربند خشکسالی و خشونت و زلزله قرار داریم، افزود: تا زمانی اطرافمان سرشار از انواع اتفاقات تلخ و خشونت باشد به ارزشهای انسانی و درنهایت گیاهان و جانداران توجهی نخواهد شد.

فقر یکی از عوامل بهره برداری غیر اصولی از جنگلها

رئیس انجمن جنگل بانی ایران بابیان اینکه خوشبختانه با تصویب قوانین مناسب دیگر کسی نمیتواند بدون طرح و برنامه به حریم جنگل وارد شود، ابراز داشت: 40سال قبل بهرهبرداری سنتی از جنگل بدون علم صورت گرفت و امروز با بهرهبرداری از جنگل با علم شاهد خسارتهای بیشتر در دوره دوم هستیم.

کیا دلیری در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل بهرهبرداری غیراصولی از جنگل فقر است که افراد سودجو روستانشینان را برای بهرهکشی خودشان به کار میگیرند تا ظرفیتهای موجود را از بین ببرند.

وی افزود: با سو مدیریت که بهواسطه نبود آموزش و تحقیقات تصمیمگیریها صورت میگیرد باعث شد تا محیطزیست روند نابودی را طی کند که متأسفانه اکثر مدیران از تعهد بیبهره هستند و باید پرسید این رویه تا کی قرار است ادامهدار باشد.

عدم توسعهیافتگی بیقاعده جنگلها را به نابودی سوق میدهد

رئیس انجمن جنگل بانی ایران عدم توسعهیافتگی بیقاعده را یکی دیگر از عوامل نابودی جنگلها برشمرد و ابراز داشت: در ایران باوجود دارا بودن منابع نفت و گاز، هشت و نیم میلیون مترمکعب مصرف چوب سوخت داریم و به ساخت کارخانههای اقدام کردیم که زمینه تهیه مواد اولیه آن فراهم نشده است و تلاش میکنیم تا سمنان را بدون آنکه توجیهپذیر باشد صنعتی کنیم که همه این موارد به عدم درک توسعه بهواسطه مدیران منتهی میشود.

کیا دلیری بابیان اینکه در پهنای کشور تنها هفت درصد جنگل وجود دارد، تصریح کرد: جنگلهای هیرکانی تنها یک درصد جنگلهای ایران را شامل میشود که با این رویه تخریب تا سی سال آینده دیگر جنگلی برای ایران وجود نخواهد داشت.

وی بابیان اینکه دو میلیون هکتار از جنگلهای ایران در حال نابودی است، افزود: در طی چهار الی پنج سال گذشته 40میلیون اصله درخت جنگلهای ایران بابی تدبیری خشک شد و در 200هکتار آتشسوزی اتفاق افتاد که نشان میدهد تا زمانی مطالبه گر نباشیم مسئولیتپذیری نیز اتفاق نخواهد افتاد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *