درمان های موفق, یادداشت روز

یادداشت روز…

ضایعه پوستی کلویید

این بیمار خانم ١۵ساله اى هستند که در سن هفت سالگى دچار یک ترس وهیجان بسیار شدید شده است.

بعد از آن دچار ضایعات پوستى به صورت فوق شده است.

نام این ضایعه پوستى کلویید یا اصطلاحا گوشت اضافه هست

دقت باید کنیم که انجام حجامت،خاراندن پوست و هر تحریک پوستى میتواند باعث شروع تولید این بافت اضافه در بدن شود .

استفاده از غذاهاى فیبر دار گیاهى ونیز میوه هاى قرمز وترش میتواند در کاهش شانس این بیمارى کمک کننده باشد.
این ضایعه در تصویر فوق ناشى از جاى جوش میباشد.

دکترمهدی فهیمی