یادداشت روز

یاداشت روز…

بیماریهای زبان

با سلام
از مختصات سلامت افراد داشتن رنگ زبان قرمز و روشن میباشد.

اطلاع از این موضوع میتواند به ارزانى و بدون صرف هزینه وضعیت سلامت را روشن نماید.

یکى از شرایطى که بایستى در نگاه به زبان به آن توجه نمود ، ضخامت زبان است.

در تصویر امروز رنگ زبان ، ضخامت آن و ترک هاى روى زبان با شرایط عادى مطابقت نداشته ونشان از تجمع سموم چندگانه در بدن این فرد میباشد.

دکترمهدی فهیمی