درمان های موفق

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟ در خرداد ماه سال 91 کودک 6 ساله ای با پلاکت 11000 به کلینیک ایرانیان ماد معرفی شد درشروع کار طبق شرح حال بعمل آمده با توجه به جمیع شرایط مزاج شناسی آقای دکتر فهیمی علت را افزایش بیش از حد غلظت سودا در بدن تشخیص دادند و درمان گیاهی شروع شد وبه مرور پلاکت بعد از یکماه به 18000 وسپس ماه دوم 23000 افزایش یافت

وتمامی علایم افزایش سودا با جدیت تحت نظر ومراقبت های پزشکی قرار گرفته شد .ادامه درمان بعد از یکسال 123000پلاکت را گزارش کرد ودر حال حاضر وطبق گزارش آزمایشگاهی 17/3/94 پلاکت بدون مداخله شیمیایی به 235000رسیده است.
آری ترومبوسیتوپنی را میتوان با کنترل سوء مزاج برطرف نمود بدون برداشت طحال ،بدون تجویز کورتن ویا هر شیوه خطرناک انگیزی این نوع دیدگاه توأم با احترام به خلقت و طبیعت است.پرونده این بیمار بانام یوسف س .قابل دسترس برای محققین و صاحب نظران می باشد
دوستدار مردمان
دکتر مهدی فهیمی

مطالب مرتبط