درمان های موفق

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟

کمبود پلاکت یا ترومبوسیتوپنی آیا درمان دارد؟ در خرداد ماه سال ۹۱ کودک ۶ ساله ای با پلاکت ۱۱۰۰۰ به کلینیک ایرانیان ماد معرفی شد درشروع کار طبق شرح حال بعمل آمده با توجه به جمیع شرایط مزاج شناسی آقای دکتر فهیمی علت را افزایش بیش از حد غلظت سودا در بدن تشخیص دادند و درمان گیاهی شروع شد وبه مرور پلاکت بعد از یکماه به ۱۸۰۰۰ وسپس ماه دوم ۲۳۰۰۰ افزایش یافت

وتمامی علایم افزایش سودا با جدیت تحت نظر ومراقبت های پزشکی قرار گرفته شد .ادامه درمان بعد از یکسال ۱۲۳۰۰۰پلاکت را گزارش کرد ودر حال حاضر وطبق گزارش آزمایشگاهی ۱۷/۳/۹۴ پلاکت بدون مداخله شیمیایی به ۲۳۵۰۰۰رسیده است.
آری ترومبوسیتوپنی را میتوان با کنترل سوء مزاج برطرف نمود بدون برداشت طحال ،بدون تجویز کورتن ویا هر شیوه خطرناک انگیزی این نوع دیدگاه توأم با احترام به خلقت و طبیعت است.پرونده این بیمار بانام یوسف س .قابل دسترس برای محققین و صاحب نظران می باشد
دوستدار مردمان
دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط