بیشتر بدانیم

کاریوپراکتیک

به دست آمدن مدارک مستدل موجب شده است تا رفتار جامعه ی پزشکی و پزشکان نسبت به کاریوپراکتیک عوض شده و این رشته ی طب جانشین را به عنوان روشی برای شفا و طبیعیساختن دستگاه عصبی بشمارند. پیشرفت در زمینه کاریوپراتیک سبب شده است تا فقط درآمریکا هر سال پانزده میلیون بیمار به 000/35 عامل مجاز کاریوپراکتیک مراجعهنمایند. از این نظر در حال حاضر آمریکا، بعد از کانادا در مقام دوم قرار گرفتهاست.کاریوپراکتیک بهمعنی (انجام کار با دست) است. در این روش درمانی از دستکاری یا مانیپولاسیون manipulation ستون مهره هااستفاده می شود تا درد برطرف شده و انرژی رفته به جسم بازگردد. اصل اساسیکاریوپراکتیک بر این پایه استوار است که در یک خط قرار داشتن ستون مهره ها، عاملاصلی برقراری تندرستی است زیرا ستون مهره ها در واقع جعبه ی کلید دستگاه اعصاب بهشمار می رود. عامل کاریوپراکتیک دستگاه اعصاب را کلید برقراری استعداد بالقوه ی شفادهنده ی بدن می داند زیرا این دستگاه موجب هماهنگی و کنترل تمامی وظایف سایر دستگاههای بدن می گردد.امروزه، عواملکاریوپراکتیک که کاریوپراکتور نامیده می شود، در روش درمانی خود از تکنیک هایدرمانی جسمانی، مشاوره ی تغذیه و روش های کمک به بازیافتن توان در عضلات استفاده میکنند. از آنجا که در بسیاری از موارد مشکلات بهداشتی و حفظ تندرستی، اشکال در راهعصبی و به اصطلاح کاریوپراکتیک، انسداد عصبی وجود دارد، کاریوپراکتیک به شاخه هایمتفاوت تقسیم شده و در واقع کار درمان تخصصی انجام می دهد.مثلا عده یی فقطبه درمان مشکلات مربوط به عادت زنانه مانند ناراحتی های پیش از عادت ماهانه و یاجلوگیری پیش از عادت ماهانه و یا جلوگیری از عفونت زنانه ی کاندیدا آلبیکانس اقدامی کنند و گروهی به درمان نشانگان خستگی مزمن، دردهای بدون علت عضلانی و بیماریلپوس می پردازند. گفته شده است بعضی بیماریهای دستگاه تنفس مانند آسم، اختلالات گوارشی، بی خوابی و مشکلات گردش خون نیز به خوبی با روش کاریوپراکتیک بهبود مییابند.در عین حال کهفراوان ترین بیماران مراجعه کننده به پزشکان کاریوپراکتیک را گروه مبتلایان بهکمردرد تشکیل می دهند ولی انجام تطبیق وضع ستون مهره ها و قرار دادن این ستون دروضعیت مناسب آن از پارگی و کشیدگی رباط ها و مفاصل جلوگیری می کند. استفاده از اینروش درمانی سبب می شود تا از میزان تولید بافت جوشگاهی بعد از آسیب کاسته شود. مدارک موجود حاکی از آن است که انجام تطبیق به وسیله ی روش کاریوپراکتیک همراهتغذیه ی مناسب به بهبودی بیمار کمک کرده و از سفت شدن مفصل جلوگیری نموده و در بعضیموارد موجب از بین رفتن آرتریت و استئوآرتریت می شود.امروزه دیگرکاریوپراکتورها را «جاانداز» و «بندچی» یا «مشت و مال دهنده» نمی دانند. بسیاری ازعاملان کاریوپراکتیک از یک دستگاه فعال کننده استفاده می کنند که محل مورد نظر رابه صورت کنترل شده، سبک و سریع تحت درمان قرار می دهد. با این وسیله آن چنان سریعنتیجه گرفته می شود که ظرف چند لحظه مقاومت موجود در راه تطبیق دادن ستون فقرات ازبین می رود.کایروپراکتور برایانجام کار، ابتدا محلی از ستون فقرات را که دچار بیماری است مشخص می کند، ابتدا به سرعت عمل تطبیق را انجام داده و حالت سوبلوکساسیون را اصلاح می کند. معمولا سایرمشکلاتی که به علت تثبیت ستون مهره ها در آن حالت به وجود آمده اند، بلافاصله بااین کار از بین می روند. ملایمتی که در این روش اعمال می شود، انجام تطبیق را برایبیمار مطمئن تر و راحت تر می نماید.عامل تندرستی وکار هماهنگ ستون مهره ها و دستگاه عصبی است:ستون مهره ها از 24 استخوان به نام مهره تشکیل شده که پیرامون نخاع شوکی یا مغز حرام قرار گرفته واز آن حفاظت می کنند. میان هر یک از این مهره ها، یک جفت عصب نخاعی قرار دارد. ایناعصاب به بخشهای مختلف بدن عصب می دهند. از جمله اعصاب عضلات، استخوانها، اندام هاو غدد از این اعصاب است. هر مهره بر مجاورت خود تاثیر دارد و اختلال در هر بخش نخاعموجب اختلال یا آسیب سایر مناطق بدن می شود.دستگاه عصبی از سه دستگاه خاص تشکیل شده که با یکدیگر کار می کنند: دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه عصبی خودکار و دستگاه عصبی محیطی. سلامت انسان بر پایه ی ترازمندی وتعادلاین سه قسمت اعصاب است که با یکدیگر ارتباط دارند. در نتیجه اشکال در وضعیت ستون فقرات و وجودفشار یا بیماری در ستون مهره ها موجب اختلال و اشکال در اعصاب می شود. تقریبا همه یاعصابی که در بدن دیده می شوند از ستون فقرات عبور می کنند و انقباض ناشی از فشاربر این اعصاب موجب پیدایش کمردرد، درد شانه و گردن می شود. به این جهت تطبیق ستونمهره ها به روش کاریوپراکتیک، بسیاری از اشکالات به ظاهر نامربوط جسمانی و نیمهآگاه روانی را از بین می برد.در یک خط قرارنگرفتن ستون مهره ها را در اصطلاح سوب لوکساسیون می نامند که موجب اختلال در جریانتکانه ی الکتریکی از مغز به ساختارهای عصبی شده به بروز درد و کاهش عکس العمل ایمنیمی انجامد.سوب لوکساسیونممکن است بر انجام وظیفه ی اندام ها دارای تاثیر مستقیم باشد. کایروپراکتور مفاصلستون فقرات را تطبیق می دهد تا سوب لوکساسیون را بر طرف نموده و موجب بازگشت وظیفهی عصب به حال طبیعی گردد. ممکن است سوب لوکساسیون تنها علت بیماری جلوگیری ازکارکرد طبیعی دستگاه عصبی به وجود آمده باشد و از عوامل اصلی مستعد کننده ی بیماریبه شمار آید.

دکترمحسن رادپسند(کاریوپراکتور- آمریکا)د

دکتر مهدی فهیمی دوستدار سلامتی شما

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *