بیشتر بدانیم

چرا علامت داروخانه در سراسر جهان “ماری است که به دور جامی از شراب” پیچیده شده است ؟

علامت داروخانه کل جهان

این ابتکار جهانی مربوط به ایران است . در زمان ابن سینا طاعونی سخت در همدان شیوع پیدا کرد . ابن سینا متوجه شد که تنها عامل این بیماری موش میباشد . دستور داد هر خانه اگر می خواهد از طاعون در امان باشد در خانه مار نگهدارد تا با خوردن موش طاعون از بین برود . هم چنین برای تقویت و زهر زیاد دستور داد جامی شراب قرمز در سر راه مار قرار دهند تا توان شکار موش بیشتری داشته باشد. بعد از آن در شفاخانه هر شخص طاعونی که می آمد مشخص میشد در آن خانه” مار” نبوده وطاعون سرایت کرده و میگفتند بی مار یعنی مار در خانه ندارد بیمار شده. به افتخار این پزشک ایرانی علامت داروخانه در دنیا “”ماری سر در جام شراب “” ثبت شد و کلمه “بیمار ” در فرهنگ ما ماندگار شد