معنی کدهای روی میوه های وادراتی چیست⁉️

معنی کدهای روی میوه های وادراتی چیست⁉️

شروع با کد ۸ : تراریخته
شروع با کد ۹ : ارگانیک
شروع با کد ۴: روش متداول یعنی با سم و کود شیمیایی

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی