اخبار

فداکاری معلم و پایانی بر رنج دانش‌آموزان نساءکوه

جاده نساءکوه

یک معلم فداکار زمانی که وضعیت رفت‌وآمد دانش‌آموزان روستای نساءکوه در لردگان چهارمحال‌وبختیاری را متوجه می‌شود، در پی بی‌تحرکی و بهانه‌جویی دستگاه‌های اجرایی، آستین همت را بالا می‌زند و مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان احداث می‌کند.

به گزارش تسنیم، روستای نساءکوه از توابع شهرستان لردگان فاقد هرگونه امکاناتی است. اما عشق به تحصیل، سه دانشآموز پسر و دختر این روستا را مجبور به عبور از رودخانهخروشان خرسان کرده بود. تا این که علی تیرگیر، معلم روستای شاهحسینی از این موضوع مطلع شد و با هزینه خودش در روستای نساءکوه مدرسهای میسازد تا دانشآموزان مجبور به عبور از رودخانه نشوند.

وی در این باره اظهار کرد: دانشآموزان روستای نساءکوه با استفاده از یک بکسل و یک طناب ساده از رودخانه خرسان عبور میکردند و مجبور بودند برای ادامه تحصیل چهار کیلومتر پیادهروی کنند که تحمل این رنج و سختی ناشی از پشتکار این دانشآموزان برای تحصیل است.

وی افزود: در گذشته دانشآموزان مجبور بودند با استفاده از طناب و یک قرقره که از این سوی رودخانه به سوی دیگر متصل شده بود به مدرسه بیایند که هر لحظه ممکن بود طناب پاره شود و دانشآموزان داخل آب بیفتند. بنابراین برای تامین امنیت آنها در مرحله نخست، طناب را به سیم بکسل تبدیل و گهوارهای نیز تهیه کردم تا دانشآموزان داخل آن بنشینند و از این سمت رودخانه به سمت دیگر بیایند.

تیرگیر در پاسخ به این پرسش مبنیبر این که چرا دستگاههای اجرایی حاضر به ساخت پل در این منطقه نمیشوند، گفت: هزینه ساخت پل ۲۰۰ میلیون تومان است که پس از رودخانه کوهی نیز در میسر دانشآموزان است که شیب آن بسیار تند است. همچنین عرض رودخانه ۳۰۰ متر است که مهار پل نیز کار مشکلی است.

این معلم مدرسه با این که حقوقش ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، با پسانداز کوچکی که داشته و گرفتن وام، مدرسهای در روستای نساءکوه میسازد که دارای وسایل مورد نیاز آموزشی و وسایل بازی است.

وی ادامه داد: پس از ساخت مدرسه، صبحها در مدرسه شاهحسینی تدریس میکنم و ظهرها با استفاده از سیم بکسل و گهواره برای تدریس به روستای نساءکوه میروم و عصرها مجدد به مدرسه شاهحسینی بازمیگردم. به این ترتیب، دیگر دانشآموزان مجبور به عبور هر روزه از رودخانه با سیم بکسل و گهواره نیستند.

این معلم فداکار با اشاره به جاده ارتباطی روستای نساءکوه گفت: جاده ارتباطی روستای نساءکوه نیز با سرمایه خودم به طول شش کیلومتر در حال ساخت است. طی مسیر جاده دو ساعت طول میکشد، اما از سمت رودخانه ۴۵ دقیقه است.