طب سنتی «مجموعه ای است از دانسته ها، مهارت ها و اعمال که بر پایه نظریه ها، باورها و تجربه های بومی فرهنگ های مختلف است خواه قابل شرح باشد یا نباشد، که در بهداشت و نیز پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری های جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار می گرفتند.»
برخی از انواع طب سنتی مورد استفاده در سراسر دنیا عبارتند از:
طب سنتی چین، طب سنتی کره ای، طب سنتی آفریقایی، طب سنتی ایران باستان، طب سنتی ایرانی، آیوروداو طب سنتی اروپایی، رشته های علمی که به مطالعه طب سنتی می پردازند عبارتند از گیاه درمانی، اتنومدیسین، مردم گیاه شناسی و انسان شناسی پزشکی.
دانشمندان بزرگ طب سنتی
جورجیس، یکی از اعضای خاندان بختیشوع، به عنوان اولین پزشک شناخته می شود. ماسویه از پزشکان خبری شاپور در قرن هشتم میلادی بود که به عنوان پزشک خصوصی هارون الرشید برگزیده شد. در قرن نهم میلادی جنبش بزرگی در تالیف و ترجمه کتابهای پزشکی، چشم پزشکی، گیاه شناسی و جانورشناسی شکل گرفت، این جنبش به ترجمه بسیاری از کتابهای یونانی، سوری، پهلوی و هندی به زبان عربی که زبان رسمی آن دوران بود منجر شد. در این میان ترجمه دایره المعارف در ماتریا مدیکا اثردیوسکوردیس شهرت فراوانی دارد.
این ترجمه تحت عنوان کتاب هیولی الطب فی الحشائیش و السموم که در رابطه با علوم چشم پژشکی، گیاه شناسی و جانور شناسی است به مرجع ارزنده های در شیمی و چشم پزشکی تبدیل شد.