روانشناسی

ضرورت توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

ضرورت  توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

ضرورت  توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

مسئولان کشور و رسانه های رسمی همواره از واکسیناسیون عمومی کرونا و اهمیت آن برای کاهش تلفات و مرگ ومیرها و حفظ سلامت عمومی سخن گفته اند و حتی بر الزام آن تاکید نموده اند . از ابتدای ورود کرونا به کشوروزارت بهداشت به طور روزانه آمار متوفیان کرونایی و مب تلایان را اعلام نموده است . اما موضوع بسیار مهمی کهمتاسفانه مورد غفلت واقع می شود توجه به وضعیت واقعی و مرگ و میرهای کلی در کشور است که در طول اینمدت هیچ گونه توجهی به این مساله اساسی  نشده است . تا زمانی که اهمیت و ضرورت توجه به این مساله اساسی رادرک نکنیم نمی توانیم نسبت به سلامت جامعه برنامه اطمینان بخشی داشته باشیم. برای آنکه تاثیر کرونا و تاثیر واکسیناسیون را بدانیم توجه به آمار فوتی های کل ی در کشور ضروری است . توجه تام و مطلق کشور به مساله کرونابعضا بی توجهی به آمار  بیماران غیر کرونایی را که تلفات بالایی را در آمار مرگ و میرهای کشوری دارند باعثشده است . با بررسی آمار فوتی های کلی می توانیم درک کنیم که روش مبارزه با کرونا چه مقدار موفقیت آمیز و چه مقدار دارای نقصان بوده است . آیا اجرای پروتکل ها و قوانین هایی همچون قرنطینه و تعطیلی ها در جهت سلامتعمومی جامعه و کاهش مرگ و میر تاثیر بسزایی داشته است یا خیر ؟

اسفند سال ۹۸ زمان اعلام ورود کرونا به کشور است . لذا برای اینکه بدانیم تلفات و آمار مرگ و میرهای سالهای غیرکرونایی را بیابیم بایستی به آمار سال ۹۷ و قبل از آن توجه کنیم .آمار فوتی های کل ک شور در سالهای اخیر قبل ازکرونا حدود ۳۷۰ هزار نفر بوده است . اگر به افزایش تلفات در طی مدت هشت سال یعنی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۷ قبل از کرونا نگاهی بیندازیم حدود ۳۱ هزار نفر به فوتی های کل کشور در طی این هشت سال اضافه شده است.  

 پس از ورود اعلام کرونا به کشور در اسفند ۱۳۹۸، جمع فوتی های کشور در این سال به ۳۹۰ هزار نفر رسید کهبالاترین رقم نسبت به سالهای گذشته بود . پس از تشکیل ستاد مقابله با کرونا و انجام دستورات و پروتکلهای کشوریمقابله با کرونا که به منظور کاهش تلفات صورت گرف ت در سال ۱۳۹۹ ما با تلفات کلی حدود ۵۰۰ هزار نفری مواجهبوده ایم که تقریبا ۱۳۰ هزار نفر فوتی اضافه نسبت به سالهای عادی ماقبل کرونا می باشد که در واقع، ۳۵ درصد فوتیهای کل کشور افزایش یافته است که رقم بی سابقه ای است . 

حال اگر به آمار فوتی های کل کشور از ابتدای امسال یعنی سال ۱۴۰۰ که واکسیناسیون عمومی آغاز شد مراجعهکنیم تا نیمه سال جاری)  ۲۹ هفته اول سال ( به آمار ثبت شده ۳۲۰ هزار فوتی برخورد می کنیم . اگر این تلفات فوتیثبت شده را با نیمه سال گذشته در همین بازه زمانی ) نیمه اول سال ۲۹ هفته ( مقایسه کنیم مشاهده می کنیم علی رغمواکسیناسیون عمومی از ابتدای سال در  نیمه نخست سال جاری  نسبت به  فوتی های نیمه سال قبل) ۱۳۹۹ ( ۵۴ هزار فوتی بیشتری ثبت شده است. این افزایش ۵۴ هزار نفری تلفات نسبت به نیمه سال گذشته رقم بسیار بالایی است و دراین صورت قطعا در پایان سال فوتی های کل کشور با این روال  به رقم ۶۰۰ هزار نفر نیز خواهد رسید. 

 میانگین فوتی های کل کشور در نیمه نخست سال در سالهای عادی ماقبل کرونا حدود ۱۸۰ هزار نفر بوده است. لذااین افزایش فوتی علی رغم شروع واکسیناسیون عمومی در کشور دارای اهمیت است زیرا افزایش فوتی ۶۵ درصدیرا ) نسبت به سالهای عادی ماقبل کرونا(  شامل می شود وحتی نسبت به سال گذشته که کرونا بوده اما واکسن نبودهاست نیز افزایش تلفات ۲۰ درصدی را نشان می دهد.  لذا مسئولان بایستی بررسی کنند علت این افزایش فوتی هایاین مدت از سال ۱۴۰۰ چیست ؟ و همچنین این ادعا که واکسیناسیون عمومی موجب کاهش مرگ و میر در کشورمی شود نیز باید موجب راستی آزمایی قرار گیرد زیرا آمار فوتی های کلی کشور در نیمه نخست سال این مساله را نهتنها نشان نمی دهد بلکه ما ب ا افزایش شدید فوتی های کل کشور در این بازه زمانی برخورد می کنیم.  

بنابراین،  واکسیناسیون امسال در حالی انجام می شود که هم تعداد فوتی های کرونایی افزایش یافته است و هم تعدادفوتی های کلی نسبت به سال گذشته که واکسن  نبوده است افزایش یافته است. لذا مسئولان باید به این مسئله مهمتوجه داشته  باشند تاثیر واکسیناسیون عمومی در کاهش مرگ و میر چه بوده ا ست؟ زیرا طبق آمار کلی ثبت شده  وآمار رسمی فوتی های ناشی از کرونا ، ما در هر دو مقوله افزایش فوتی علی رغم  واکسیناسیون داشته ایم .

طبق آمار رسمی تا  نیمه سال ۹۹ کمتر از سی هزار فوتی به  علت کرونا ثبت شده  در حالی که واکسیناسیونی در کارنبوده است . اما تعداد آمار فوتی های کرونایی رسمی   نیمه سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۶۰ هزار نفر است. و این مساله جایتامل دارد زیرا تعداد فوتی های کرونایی در نیمه نخست سال  علی رغم واکسیناسیون دو برابر آمار تلفات کروناییرسمی در نیمه نخست سال گذشته بوده است. )که واکسنی در کار نبوده(  بنابراین،  واکسیناسیون امسال در حالیانجام می شود که هم تعداد فوتی های کرونایی افزایش یافته  و هم تعداد فوتی های کلی نسبت به نیمه سال گذشتهکه واکسن  نبوده است افزایش یافته است.

 

نکته مهم دیگر این است که آمار خام فوتی های کرونا که به صورت روزانه منتشر می شود نمی تواند هیچ کمکی بهدرک آمار فوتی های واقعی کلی و کرونایی واقعی داشته باشد . لذا برای تاثیر واقعی واکسیناسیون بایستی قطعا به فوتی های کلی توجه داشته باشیم تا اگر واکسن ها تاثیری در مرگ و میر داشته باشند بتوانیم آنها را ردیابی کنیم. اگرتعداد فوتی های روزانه کلی بسیار زیاد باشد بایستی به دنبال علتهای آن بگردیم . معمولا روزانه در ایران حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر فوتی داریم اما طبق آمار امسال ثبت احوال در شهریور ماه حدود ۶۵۰۰۰ فوتی ثبت شده که تقریبا روزی۲۱۰۰ نفر را شامل می شود و این تعداد دو برابری فوتی های روزانه کلی است که علی رغم واکسیناسیون رقم خوردهاست. حتی اگر ما به جدول سن افراد بالای ۶۰ سال نگاهی بیندازیم در نیمه امسا ل یعنی ۲۹ هفته سال ) تعداد کلفوتی های این رده سنی ۲۲۶۵۸۹ فوتی ثبت شده است . این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته کهواکسن نبوده است تعداد فوتی های بالای شصت سال ۱۸۷۹۴۱ فوتی ثبت شده است . لذا در رده سنی افراد بالای ۶۰ سال امسال علی رغم واکسیناسیون حدود ۳۸ هزار فوتی اضافه نسبت به سال گذشته داشته ایم که واکسنی د رآن زماندر کار  نبوده است  .

نتایج: 

  • آمار مرگ و میر کلی کشور بعد از ورود اعلام کرونا به کشور به شدت افزایش یافته است . این افزایش تلفاتما را برآن می دارد نسبت به راهکارهای مبارزه با کرونا تامل جد ی کنیم و در روش برخوردمان تجدید نظرداشته باشیم و برای یافتن علل واقعی مرگ و میرها ی اضافه تحقیق کنیم . واکسیناسیون عمومی از ابتدای سالنه تنها تلفات کلی را کاهش نداده  بلکه ما در نیمه نخست سال با افزای ش شدی د فوتی های کلی در کشور مواجههستیم و این مساله با فلسفه واکسیناسیون عمومی کرونا همخوانی ندارد زیرا واکسیناسیون عمومی کرونا قراراست که تلفات و مرگ و میرهای کرونایی و به تبع آن تلفات کلی کشوری را کاهش دهد در حالی که مشاهدهمی کنیم این حادثه نه تنها به وقوع نپیوسته بلکه ما با افزایش شدید فوتی های کلی در کشور روبرو هستیم.لذاسوال این است که  تاثیر واکسیناسیون کرونا در کاهش مرگ و میر کشوری چه خواهد بود ؟
  • اینکه برای نشان دادن تاثیر واکسیناسیون صرفا به داده های آماری خام فوتی های کرونایی استناد کنیم روشصحیحی به نظر نمی رسد . با توجه به اینکه ملاک تشخیص فوتی های کرونا تست پی سی آر می باشد و اینملاک تشخیص به لحاظ علمی دارای چالشهای جدی و فراگیر می باشد نمی تواند آمار واقعی فوتی های کروناییو غیر کرونایی را به ما نشان دهد. برای درک تاثیر واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر یا تاثیر مخرب آن باید به فوتی های کلی کشور نیز توجه جدی داشته باشیم . لذا علی رغم توجه به آمار فوتی های روزانه کروناییبایستی به آمار روزانه تلفات کلی نیز نگاهی بیندازیم .
  • افزایش شدید و فراگیر فوتی های کلی موضوع بسیار مهمی است که نقش اساسی در بحث سلامت مردم و مساله   جمعیت کشور  دارد لذا بی توجهی نسبت به این موضوع اساسی ما را دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد نمود.  

 

تعداد فوتی های  ثبت شده کل کشور  از ابتدای سال  ۱۴۰۰  تا نیمه دوم مهرماه ۲۹   هفته -۳۲۳۱۴۵  نفر

 

1 18 - ضرورت توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

آمار فوتی ها

2 17 - ضرورت توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

آمار فوتی ها

تعداد فوتی های (۲۹ هفته اول سال ۱۳۹۹ (از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه مهرماه ۹۹ – ۲۶۳۸۸۵ نفر   

  3 9 - ضرورت توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا 

 

 تعداد فوتی های ثبت شده سال ۱۳۹۹ – ۵۰۷۵۱۱ نفر

4 5 - ضرورت توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

تعداد فوتی های کل کشور در سال ۱۳۹۷ (قبل از کرونا)

5 3 - ضرورت توجه به فوتی های کلی در کشور علی رغم واکسیناسیون عمومی کرونا

 منبع   سایت ثبت احوال کشور به آدرس  

https://www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49826&ID=3273&Page=Maga  

zines/SquareshowMagazine

 خبرگزاری تسنیم  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/30/2473160/%D8%A2%D9%

۸۵%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%88%D8%AA-75-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

۲۴-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA %DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

 محقق : دکتر حجت عسکری زاده

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط