صحبت های دکترفهیمی دربرنامه صبحی دیگر

 

داخل روده و دستگاه گوارش انسان سرشار از باکتریهاست و کبد در درونش پر از صفراست. صفرا طبیعت گرم و خشک دارد. صفرا بشدت از درونش گاز متصاعد می شود.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی