اخبار

راهکارهای ساده حفظ سلامتی

راهکارهای ساده حفظ سلامتی

راهکارهای ساده حفظ سلامتی

✨آگاهانه غذا بخوریم
✨تا کاملا گرسنه نشدید ، غذا میل نکنید
✨قبل از سیری دست از غذا بکشید
✨هنگام عصبانیت و خشم غذا نخورید
✨طعم غذا را به خوبی بچشید
✨غذا را خوب بجوید
✨با عجله غذا نخورید
✨وعده های غذایی خود را تنظیم کنید
✨رعایت مصرف غذاهای سرد و گرم را با توجه به فصل داشته باشید
✨هنگام بیماری غذاهای سنگین مصرف نکنید
✨سعی کنید یک وعده غذای پختنی استفاده کنید
✨هر وعده ، فقط یک مدل غذا مصرف کنید
✨بر اساس فعالیت بدنی میزان غذای خود را انتخاب کنید
✨از خوردن غذاهای متنوع یا به اصطلاح درهم خوری پرهیز کنید
✨به اجابت مزاج ، بعد از هر بار مصرف غذا توجه ویژه داشته باشید
✨تا غذای قبلی از معده خارج نشده ، غذای جدید نخورید
✨فضای لذتبخشی برای غذاخوردن انتخاب کنید
✨ایستاده و در حال حرکت ، غذا نخورید
✨بعداز مصرف غذا ، میوه میل نکنید
✨بعد از مصرف غذا و با معده پر استحمام نکنید
✨بعد از مصرف غذا فعالیت ورزشی نداشته باشید
✨تا میتوانید همراه غذا ، آب و نوشابه های گازدار مصرف نکنید
✨مراقب اضافه وزن خود باشید
✨به مزاج مواد غذایی و مصلحات آن کامل آشنا شوید

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط