بیشتر بدانیم

دیر نخوابید

دیر نخوابید

دیر نخوابید

خوابیدن در شروع شب باعث افزایش رطوبت مطلوب در مغز و تقویت حافظه می شود. استفاده از نوشیدنی های گرم حتی آب گرم باعث القا خواب با کیفیت شده و دیر خوابیدن سبب کاهش حافظه است. گرمای روز باعث ایجاد بخارات در بدن و حرکت بخارات به طرف سر شده و در شب ایجاد خواب می نماید. سردی شب تا صبح گاهان باعث جایگزینی این بخارات و رطوبت در مغز شده و با خنک شدن بدن بیداری اتفاق می افتد.

بیدار شدن در صبح هنگام و شروع فعالیت های فیزیکی در صبح، هنگامی که غلبه گرمی و تری در بدن وجود دارد، مناسب ترین بخارات برای تغذیه مغز فراهم شده و در این شرایط افراد دارای شرایط مطلوب و آرامش کافی خواهند بود.

تقویت خواب راحت، پیش گیری کننده از فرسایش قوای مغزی، بیداری طولانی مدت شب، کم نوشیدن مایعات، استفاده از نوشیدنی های کافئین دار برای بیدار ماندن در شب سبب شادابی موقت و ایجاد فرسایش در پروسه خواب در دراز مدت خواهد شد.

بنابراین چنان چه افراد مجبور به تحمل بیداری شب هستند، باید از بیداری ممتد و طولانی مدت به شدت پرهیز نمایند.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

مطالب مرتبط