دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در سال ۱۳۸۷ دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متشکل از ۳  گروه آموزشی شامل داروسازی سنتی، طب سنتی و اخلاق پزشکی با اخذ موافقت از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۴۰۵۷۰۲/آ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ رسماً کار خود را آغاز نمود. متعاقباً چارت تشکیلاتی دانشکده نیز با طی مراحل قانونی درون دانشگاه و تصویب توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی توسط رئیس مرکز مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع طی نامه شماره ۲۱۲/۱۷۸۹/د مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ رسماً ابلاغ گردیدگروه داروسازی سنتی:  

این گروه با تلاش و جدیت استاد فقید سرکار خانم دکتر فرزانه نقیبی و اخذ موافقت از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ رسماً فعالیت خویش را آغاز نمود.

مدیریت این گروه از ابتدای تأسیس تا زمان درگذشت استاد فقید دکتر نقیبی بر عهده ایشان بود.این گروه دارای ۴ بخش آموزشی قرابادین، مفردات و فرآورده‌های طبیعی، فرآوری و صنعتی، افعال و خواص و داروخانه آموزشی/پژوهشی فرآورده‌های طبیعی هست.گروه آموزشی طب سنتی در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۰ با اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسماً فعالیت خویش را آغاز نمود.

این گروه دارای ۴ بخش داخلی، بخش زنان، بخش اعصاب و روان و بخش حفظ‌الصحه و یک سلامتکده طب سنتی به نام دکتر سید نیما شریعت پناهی هست، این گروه در آینده نزدیک جهت آموزش دستیاران و انجام طرح‌های تحقیقاتی و پژوهش سلامتکده‌های دیگری را راه‌اندازی خواهد نمود.گروه آموزشی اخلاق پزشکی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۳ با اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.

مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی در سال ۱۳۸۱ با موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید.

این مرکز در حوزه‌های طب سنتی، داروسازی سنتی،  مفردات پزشکی و قوم گیاه‌شناسی (اتنوبوتانی) و احیای متون کهن پزشکی ایران فعالیت دارد.