خون دماغ شدن در افراد دموی

نجات از بروز سکته

باید بدانیم:

در افراد با غلبه دم ، در مواقع عصبانیت ، ایجاد خونریزی بخصوص از بینی میتواند گاهی باعث نجات جان فرد شده و مانع از بروز سکته مغزی شود. این افراد چنانچه بعد از استرس شدید ، نتوانند بخارات متساعد شده از قلب و کبد را تخلیه نمایند ، در معرض بروز سکته قلبی نیز خواهند بود . در این مواقع ، انجام حجامت در افراد با غلبه دم مفید میباشد.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی