خشک کردن مواد غذایی ، راهکار اجداد ما برای حفظ مواد غذایی بود

اجداد ما از راههای دیگری به نگهداری از مواد غذایی مبادرت میکردند و با مشکلی نیز مواجه نمیشدند . مثلا گوشت را بصورت آویزان کردن خشک میکردند و یا گوشت را داخل پارچه های متقال یا پارچه های نخی که خلل و فرج زیادی داشت پیچانده و نگهداری میکردند که مانع از فساد آن میشد . امروزه باید به سمت و سویی حرکت کنیم که خانمها سعی کنند مواد غذایی را سالم تر نگهداری کنند . میتوانند مواد را داخل پارچه های مناسب پیچانده و بعد فریزری کنند و یا حداقل بعد از پیچیدن در پارچه ، داخل پلاستیک قرار دهند که پارچه ، حائل بین گوشت و پلاستیک باشد . تا میتوانید سبزیجات را بجای فریزری کردن ، خشک نمایید.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی