حضور دکتر مهدی فهیمی در همایش بین المللی پیشرفتهای توریسم سلامت هند – دهلی نو

حضور دکتر مهدی فهیمی

در همایش بین المللی
پیشرفتهای توریسم سلامت
هند – دهلی نو

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی