روانشناسی, موضوعات

تلنگری بر اندیشه هایمان …

تلنگری بر اندیشه هایمان ...

تلنگری بر اندیشه هایمان …

تلنگری بر اندیشه هایمان … زمان کند میگذره ، وقتی منتظری
زمان تند میگذره ، وقتی دیرت شده
زمان کشنده ست ، وقتی غمگینی
زمان کوتاهه ، وقتی خیلی شادی
زمان بی پایانه ، وقتی درد داری
زمان طولانی میگذره ، وقتی بی حوصله ای

توجه کن:
زمان با توجه به اتفاقات درون تو می‌گذره ، نه عقربه های ساعت

پس سعی کن
لحظه ها رو خوش بگذرونی

دوستدار همیشگی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط