بیشتر بدانیم

تاثیر شستن ظرف بر روابط زن و شوهر

تاثیر شستن ظرف بر روابط زن و شوهر

تاثیر شستن ظرف بر روابط زن و شوهر

تاثیر شستن ظرف بر روابط زن و شوهر نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد مشارکت زن و شوهر در انجام اموری همچون شستن ظرف‌ها منجر به ارتقای کیفیت روابط زناشویی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.

اگر تنها زن یا همسر وی اموری همچون نظافت خانه و شستن ظروف را انجام بدهند و طرف مقابل در این کارها مشارکت نکند، نتیجهای جز آزردگی خاطر، رنجش و حتی طلاق به دست نمیآید.

تحقیقات شورای خانوادههای معاصر که یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکاست و بر روی وضعیت خانوادههای امروزی تحقیق میکند، این موضوع را به اثبات رسانده است.

این سازمان بر روی امور مختلف متداول در خانوادهها مانند خرید، لباس شستن و پاک کردن و نظافت خانهها تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که زنانی که خود به تنهایی به عنوان مثال اکثر ظرفها را میشورند در روابط خود بیشتر احساس بحران میکنند.

و کمتر از آن رضایت دارند. کیفیت روابط زناشویی نیز در این خانوادهها پایین تر از خانوادههایی است که زن و مرد در شستشوی ظروف مشارکت دارند.

بر همین اساس اگر مردان تنها ده دقیقه در شستشوی ظروف بعد از شام مشارکت کنند، میتوانند احساس رضایت را در حد مطلوبی در همسران خود ایجاد کنند. پژوهش یاد شده حاکیست که با توجه به اشتغال بسیاری از زنان در خارج از خانه،

آنها انجام امور داخل خانه به تنهایی را مانند شیفت کاری دوم خود تصور میکنند. به گفته دن کارلسون استاد جامعه شناسی دانشگاه یوتا که در انجام این تحقیق مشارکت داشته، زمانی که اکثر کارهای منزل را به تنهایی انجام میدهند،

در مقایسه با همتایان خود احساس محرومیت، تبعیض و شاد نبودن میکنند. طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ تعداد زوجهای آمریکایی که در انجام امور منزل با هم مشارکت میکنند از ۱۶ به ۲۹ درصد افزایش یافته که هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

محققان هم اکنون در حال بررسی این مساله هستند که به چه شیوههایی میتوان مردان را به مشارکت در امور منزل با زنان ترغیب کرد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط